1. מבוא:

 1. 1. האמור להלן כתוב בלשון זכר אך מופנה כמובן אל נשים וגברים כאחד.
 2. 1. Techmonster (טק מונסטר) מציעה למשתמשיה ולקוחותיה מגוון שירותי ניהול קריירה הכוללים, בין היתר: איתור עובדים, חיפוש עבודה, יצירת רשת קשרים עסקית ורשת חברתית בתחום הקריירה, הרשמה ללימודים והשתלמויות, הרשמה לאירועים וכנסים, מאמרים מקצועיים, וכיוצ"ב ("השירותים").
 3. 1. השירותים מופנים בחלקם אל מחפשים עבודה ובחלקם אל מעסיקים המחפשים עובדים מתאימים. 
 4. 1. חברת טק מונסטר בע"מ, המפעילה את אתר www.techmonster.co.il, תיקרא לעיל ולהלן: "טק מונסטר" ו/או "החברה", והאתר ייקרא להלן: "האתר". מחפשי עבודה יכונו להלן גם "מחפש עבודה", מעסיקים המפרסמים הצעות עבודה יכונו להלן גם "מפרסם", כותבי תוכן צד ג' יכונו "הכותבים" וספקי שירותים צד ג' יכונו "ספקי שירות". מחפשי עבודה ומפרסמים העושים שימוש בשירותים, או חלק מהם, יכונו להלן, ביחד ולחוד: "משתמש".
 5. 1. חלק מן השירותים מאפשרים יצירת קשר בין משתמש לצדדי ג'. טק מונסטר אינה צד להתקשרויות הללו והן נעשות על אחריות המשתמש וצד ג' ומבלי שטק מונסטר תישא באחריות או חבות כלשהי בגינן.
 6. 1. השירותים ניתנים באמצעות אתר/י טק מונסטר ו/או יישומונים ו/או בכל דרך רלוונטית ו/או אמצעי תקשורת אחר. מטעמי נוחות יכונו כל הנ"ל, ביחד ולחוד: "האתר".
 7. 1. בתנאי שימוש אלה תוכלו למצוא מידע אודות השירותים, תנאי השימוש בהם וזכויות וחובות המשתמשים וטק מונסטר עצמה.
 8. 1. חלק מהתכנים שנמסרים לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש שסורקים את האתר על בסיס יומי/שבועי/חודשי באופן אוטומטי וטק מונסטר אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות לקבל בעקבות מסירת התכנים. טק מונסטר לא תישא כלפי המשתמש באחריות לתגובות אלו. 
 9. 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנו (לרבות המידע והתכנים המופיעים בו), אופן הצגתו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של טק מונסטר בלבד ויש לה אינטרס וזכות להגן עליו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של טק מונסטר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של טק מונסטר בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. 
 10. 1. השימוש על ידי המשתמש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת טק מונסטר, ולא תהיה למחפש העבודה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טק מונסטר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של מחפש העבודה.
 11. 1. טק מונסטר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למחפש העבודה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טק מונסטר בקשר לכך. 
 12. 1. טק מונסטר עומדת בכל אמצעי אבטחת המידע הנדרשים בהתאם לכל דין. עם זאת, טק מונסטר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי טק מונסטר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל טק מונסטר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וטק מונסטר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למחפש העבודה עקב כך. 
 13. 1. אין טק מונסטר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר טק מונסטר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וטק מונסטר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר טק מונסטר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. 

2. חובות המשתמש – כללי:

 1. 2. על משתמש באתר חלות מגבלות על פרסום מודעות ותכנים אחרים באתר. המשתמש מתחייב כי בכל פרסום ו/או העלאת/עדכון תכנים ו/או בהתקשרויות וחילופי דברים/מידע בינו לבין משתמש אחר ו/או כל צד ג', לא מופיעים תכנים אסורים כמפורט להלן: 
 2. 2. כל תוכן המפר זכויות של אחר – לרבות זכויות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב).
 1. 2.2. תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים אלימות ו/או ביצוע עבירות על החוק, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות ציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
 2. 2.2. תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מטעה או עלול להטעות.
 3. 2.2. כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ו/או מזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 4. 2.2. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס) ו/או רוגלות, ונדאלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים ((Malicious Applications וכיו"ב.
 5. 2.2. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 6. 2.2. כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצ"ב.
 7. 2.2. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני.
 8. 2.2. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
 9. 2.2. כל מידע או הצעה או יישום בעלי אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי/שיווקי כלשהו, למעט מידע המפורסם בגדר השירותים ובהתאם להוראות תקנון זה.
 10. 2.2. תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.

3. שינויים בשירותים:

 1. 3. טק מונסטר שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את השירותים המוצעים באתר או להציע שירותים שונים מאלה המוצעים בעת רישום המשתמש. כל זאת, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. 
 2. 3. טק מונסטר תודיע למשתמשים על שינויים כאמור בשירותים, באמצעים שונים העומדים לרשותה ובין היתר – בהודעה בעת כניסה לאתר או באמצעות דוא"ל. 

4. שינויים בתקנון:

 1. 4. טק מונסטר שומרת את הזכות לתקן את תקנון זה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה, בהתאם ובכפוף להוראת כל דין. בעת שינוי כאמור, טק מונסטר תודיע למשתמש אודות תיקוני התקנון באמצעים לרשותה ובין היתר – בהודעה בעת כניסה לאתר או באמצעות דוא"ל. תוקף התיקונים יהיה מיום פרסומם אלא אם נאמר אחרת.

5. הדין החל וסמכות שיפוט:

 1. 5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים מבחינת העניין במחוז המרכז.
 2. 5. משתמש לא ינקוט הליך משפטי נגד טק מונסטר אלא אם פנה קודם לכן אל טק מונסטר בכתב, העלה בפניה את טענתו והיה נכון להיכנס להליך גישור ליישוב חילוקי הדעות קודם לנקיטתו.

6. תנאי שימוש – מחפשי עבודה:

 1. 6. האתר משמש כלוח פרסומי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. 
 2. 6. המידע המוצג באתר, לרבות המידע במודעות הדרושים המוצגות באתר וכן המידע אשר מוזן על ידי משתמש באתר ייקרא להלן: "המידע". 
 3. 6. הפרופיל שיוצר משתמש אשר נרשם לאתר באמצעות מערכת מחפשי העבודה באתר ייקרא להלן: "כרטיס המשתמש". 
 4. 6. העלאת תוכן לאתר, לרבות לכרטיס המשתמש באמצעות הזנת נתונים ו/או העלאת קבצים ייקרא להלן: "פרסום". 
 5. 6. תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר (כגון: הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) יקראו להלן: "תכנים". האתר, ממשק ניהול קורות החיים באתר, הממשק לרשתות חברתיות צד ג' וכרטיס המשתמש למחפשי עבודה מיועדים לשימושם של מחפשי עבודה ולמטרה זו בלבד, ולא נועדו לשימוש אדם ו/או חברות ו/או גופים מסחריים או אחרים אשר אינם מחפשי עבודה. 
 6. 6. השימוש באתר בכלל נועדו אך ורק למטרות משלוח קורות חיים של מחפשי עבודה במענה למודעות ספציפיות. השימוש באתר אינו מיועד להעלאת תוכן פרסומי ו/או העברת מסרים כלשהם אל מפרסמי המודעות באתר במסווה של מידע אישי של מחפש עבודה. 
 7. 6. טק מונסטר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי שמועלה לאתר על ידי מחפשי העבודה. מידע אודות מדיניות הפרטיות של האתר, אשר נקבעה בהתאם להוראות החוק והתקנות הרלוונטיות, ניתן למצוא בעמוד מדיניות פרטיות. יובהר, כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויכולה להשתנות מעת לעת. 
 8. 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או במדיניות הפרטיות באתר, טק מונסטר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר ובהתאם להוראות כל דין.
 9. 6. התנאים וההגבלות לשימוש בשירותים עבור מחפשי עבודה כפי שיפורטו בתקנון זה, מסדירים את היחסים, הזכויות והחובות בין המשתמש לבין טק מונסטר ו/או משתמשים אחרים, לרבות מעסיקים. הוראות כלליות בתקנון תנאי השימוש יחולו בהתאמה גם על השימוש בשירותים המיועדים למחפשי עבודה. הוראות ספציפיות לגבי מחפשי עבודה יגברו על הוראה סותרת בתקנון טק מונסטר הכללי, אם וככל שיש כזו.
 10. 6. טק מונסטר רשאית לסרב לפרסם תכנים באתר אשר לדעתה מפרים הוראת כל דין ו/או את תקנון האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת ובמידת הצורך אף למחוק את התוכן שהועלה על ידי המשתמש או את כרטיס המשתמש כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות. 
 11. 6. במידה ויתקבלו אצל טק מונסטר תלונות אודות שימוש בכרטיס משתמש בניגוד לתנאי התקנון או הוראות כל דין, טק מונסטר שומרת לעצמה את הזכות למחוק ו/או לחסום באופן מיידי את כרטיס המשתמש ללא התראה מוקדמת וללא מתן הנמקה למחפש העבודה. 
 12. 6. מחיקת תכנים ו/או חסימת משתמשים על ידי טק מונסטר נתונה לשיקול דעתה של טק מונסטר, והמשתמש באתר מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי טק מונסטר בקשר למחיקת תכנים כאמור. לעניין זכות המשתמש למחוק מידע, ראה מדיניות הפרטיות של האתר. 
 13. 6. הפסקת פעילות המשתמש לא תגרע מהתחייבויותיו של המשתמש כמפורט במסגרת תקנון זה, אף אם יותר למשתמש לשוב ולהשתמש בשירותי האתר.
 14. 6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מחפש העבודה מתחייב להשתמש במערכת לשליחת קורות החיים המהווה חלק מהאתר, וזאת אך ורק לצורך שליחת קורות חיים, ולא לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא רק: לצורך משלוח תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר מכל מין ו/או סוג שהוא. במידה ומחפש העבודה השתמש באתר לשם משלוח תוכן שיווקי כאמור בסעיף זה, עליו לפצות את טק מונסטר, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין נזקיה הישירים והעקיפים הנובעים כתוצאה מהפרה כאמור, מבלי שתוטל על טק מונסטר כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמור, בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 2,500 ₪ עבור כל הפרה כאמור, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לטק מונסטר כנגדו, לרבות זכותה של טק מונסטר לתבוע בנוסף סעד של שיפוי ו/או פיצויים ו/או כל סעד מצטבר אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של טק מונסטר, עקב הפרת ההתחייבות כאמור. 
 15. 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לטק מונסטר תעמוד זכות לנקוט בכל הליך משפטי, לרבות דרישה לסעדים זמניים, כנגד מחפש עבודה אשר הפר איזה מהוראות תקנון זה. 
 16. 6. המשתמש מתחייב לשפות את טק מונסטר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין הפרת תנאי תקנון זה. 
 17. 6. טק מונסטר לא תישא בכל אחריות ביחס למידע באתר, אשר התקבל על ידי משתמשים ו/או מעסיקים, תוכנו, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע זה. 
 18. 6. מחפש העבודה מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע, כולו או מקצתו, לרבות פרסום המידע כולו או מקצתו, בכל דרך שהיא וכן מתחייב שלא להעביר את המידע, כולו או מקצתו, לצד שלישי כלשהו. 
 19. 6. מחפש העבודה מצהיר כי ידוע לו כי השימוש באתר נועד לצרכים פרטיים ולחיפוש עבודה בלבד. 
 20. 6. מחפש העבודה מתחייב שלא יעשה כל שימוש במידע, כולו או חלקו, לצרכם של אחרים ו/או לבקשתם של אחרים. 
 21. 6. החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש, ובלבד שלא מדובר בשינוי הנוגע לפרטיות המידע של המשתמש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם. 

7. תנאי שימוש – מעסיקים/מפרסמים:

 1. 7. האתר משמש כלוח פרסומי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. 
 2. 7. כל גוף ו/או אדם שחתם על הזמנת פרסום אצל טק מונסטר ו/או הזמין ממנה שירותים כאמור לעיל ולהלן, ייקרא להלן: "המפרסם". הזמנת פרסום שתיחתם כאמור, עליה חתום המפרסם ו/או מי מטעמו, תיקרא להלן "ההזמנה". 
 3. 7. שירותי פרסום מודעות דרושים ו/או באנרים ו/או לוגו חברה ו/או שם החברה המפרסמת ו/או כל פרסום אחר שיזמין המפרסם באתר מאת טק מונסטר ייקרא להלן: "השירות". 
 4. 7. תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר, יקראו להלן: "תכנים". 
 5. 7. טק מונסטר תיתן למפרסם את השירות בהתאם לתנאי ההזמנה ו/או לפריטים שנרכשו ו/או הוזמנו על ידו ובכפוף לפירעון מלוא התמורה, כפי שהוסכמו בין טק מונסטר ובין המפרסם.
 6. 7. טק מונסטר אינה מתחייבת כי למידע או למודעות שיפורסמו באתר תהיה היענות. טק מונסטר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שימסור המפרסם לפרסום, לכן לא תישא כלפי המפרסם (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אל המפרסם או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. טק מונסטר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שימסרו לפרסום.
 7. 7. טק מונסטר אינה אחראית לתוכן המידע המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי כל גורם אחר.
 8. 7. המפרסם מתחייב כי המידע שיפורסם ויועלה על ידו לאתר יהיה בהתאם להוראות כל דין, כפי שיהיה בתוקף, מעת לעת, בהעלאת כל פרסום ופרסום, ובכלל זה, בהתאם לדרישות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988, וכל תקנה על פיו.
 9. 7. התנאים וההגבלות לשימוש בשירותים עבור מפרסמים כפי שיפורטו בתקנון זה, מסדירים את היחסים, הזכויות והחובות בין המשתמש לבין טק מונסטר ו/או משתמשים אחרים, לרבות מחפשי עבודה. הוראות כלליות בתקנון תנאי השימוש יחולו בהתאמה גם על השימוש בשירותים המיועדים למפרסמים. הוראות ספציפיות לגבי מפרסמים יגברו על הוראה סותרת בתקנון טק מונסטר הכללי, אם וככל שיש כזו.
 10. 7. במידה ובקורות החיים ו/או כל חומר אחר שנשלח אל המפרסם על ידי משתמשים באתר, נכללו תכנים אסורים, אזי, יהא רשאי המפרסם לפנות לכתובת הבאה info@techmonster.co.il, להודיע לו אודות תוכן זה, ולבקש כי התוכן האסור יוסר מהאתר. לאחר קבלת הודעה ובקשה כאמור מאת המפרסם, תפעל טק מונסטר כמיטב יכולתה לבדוק האם התוכן הנ"ל הועלה בניגוד לתנאי תקנון האתר, ובמידה שתמצא לנכון, גם לקבלת תגובת הגורם שהעלה את התוכן לאתר. במידה ותמצא לנכון, לפי שיקול דעתה, תהא רשאית החברה להחליט כי התוכן אכן מנוגד לתקנון ו/או להוראת כל דין, ובהתאם לכך גם תהיה החברה רשאית לפעול להסרתו מהאתר. החברה תיידע את הגורם אשר העלה את התוכן המדובר לאתר בדבר הסרתו מהאתר.
 11. 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, טק מונסטר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למפרסם כתוצאה מתוכן המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי גורמים אחרים כלשהם, אשר לא הועברה לגביו הודעה ובקשה כמפורט מעלה ו/או שניתנה לגביו הודעה ובקשה כאמור, וטק מונסטר החליטה, לפי שיקול דעתה כאמור, להסירו מהאתר ו/או להותירו באתר.
 12. 7. חל איסור מוחלט להעלות בתוכן מודעות הדרושים תוכן פרסומי ו/או מסחרי ו/או הצעה למתן שירות כלשהו (לרבות הצעות לקורסים, לשיווק רשתי וכיוצ"ב ע"י המפרסם או מי מטעמו, בתשלום או ללא תשלום (להלן: "הצעה מסחרית"). המפרסם מצהיר כי ידוע לו שע"פ "נהלי הפרסום" באתר מותר לו להציע בתוכן מודעות הדרושים הצעות עבודה בלבד עבור מחפשי העבודה באתר. מודעות דרושים אשר יכללו הצעה מסחרית שאינה מודעת דרושים כאמור, יוסרו מיידית מאתר טק מונסטר ללא צורך במתן הודעה למפרסם והשירות שניתן למפרסם יוקפא לאלתר.
 13. 7. המפרסם מצהיר כי קרא את "נהלי הפרסום" באתר וכי ידוע לו שהשימוש בשירותי האתר הינו בהתאם לנהלי פרסום אלה בלבד.