מדיניות פרטיות 

טק מונסטר בע״מ (להלן: "החברה") מפעילת האתר www.techmonster.co.il ("האתר") מכבדת את זכות הפרטיות של המשתמשים באתר. לפיכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.      

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכיצד מגנה החברה על המידע האמור. בנוסף, ינתן להלן מידע בנוגע להסכמות הנדרשות ממשתמש באתר על מנת להשתמש במידע שמסופק על ידו לאתר, אפשרויות קבלת מידע מהחברה וזכות לתקן טעויות.

ככל שהחברה מתפתחת, מדיניות זו עשויה להשתנות. לכן, אנא התעדכן במדיניות זו מעת לעת, על מנת לוודא שהנך מעודכן כיצד המידע האישי שלך מטופל.           

בשימושך באתר הנך מסכים לתנאי מדיניות זו כפי שהם עשויים להשתנות מעת לעת.

אלא אם צוין במפורש אחרת, מדיניות זו לא חלה על מידע שסיפקת לחברה שלא דרך האתר, לרבות בטלפון, בדואר ופנים מול פנים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר ובעת הרשמה לאתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, תאריך לידה, פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, מידע אודות רקע מקצועי/קריירה, שירות לקוחות, אמצעי תשלום וכיוצ"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר, שליחת קורות חיים וכיוצ"ב. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. כלל המידע שמספק המשתמש לאתר נאסף ונשמר לשם יעול ואופטימיזציה של כלל השימוש באתר, שיפור חוויית המשתמש והשירות למשתמש וכן לצרכים פרסומיים וסטטיסטיים של החברה.

השימוש במידע           

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, על מנת, בין היתר:

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;להתאים את המידע והמודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; לנתח את צרכיך; לפרסם ולהפנות אליך מידע רלוונטי; לנתח את מאפייני קהילת המשתמשים באתר; לבחון את אפקטיביות השירותים שלנו ושביעות הרצון מהם וכיוצ"ב.

החברה עשויה להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי שנאסף על פעילותך (ואשר אינו מזהה אותך אישית) וכן מידע אישי שלך במקרים בהם העברת המידע מקדמת את רצונך למצוא עבודה, לאתר עובד, להשתתף בהשתלמויות מקצועיות וכיוצ"ב. בנוסף המידע עשוי להיות מועבר גם במקרים נוספים ובהם, מבלי לגרוע מכלליות האמור: במקרה שתרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים או תירשם לפעילויות של צדדי ג' (בתשלום או ללא תשלום) באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה/הרישום;

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;במקרה שתבצע באתר פעולות בניגוד לדין;במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;במקרה שהחברה תמכור או תעביר או תקנה זכות שימוש בכל צורה שהיא בפעילות האתר ו/או המידע האגור במאגריה, או כל חלק מהם לצד ג' – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, והכל בכפוף לכל דין.

מסירת מידע לצד שלישי

 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות אך מבלי למצות, במקרה של מתן הסכמתך להעברת קורות חייך למעסיקים.
  • במקרה בו כניסתך לאתר ו/או התקשרותך עם המפעילה היו דרך אתר אינטרנט של מפעיל אחר או דרך אתר משותף של המפעילה עם מפעיל אחר.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע;
  • בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • המפעילה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות, פרוטוקולים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

צור קשר

אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לנוהל פרטיות זה אנא פנה אלינו לכתובת הדוא"ל info@techmonster.co.il  ונשמח לסייע.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או לרכישת שירותים באתר או להרשמה לפעילויות של צדדי ג' וכיוצ"ב, החברה תבקש מהמשתמש את המידע הנחוץ. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרט כלשהו. אי מסירת פרטי מידע מסויימים עשויה להגביל את השירותים ו/או ההטבות שהחברה תציע למשתמש.

מאגר המידע – כלל הנתונים שייאגרו על ידי החברה במסגרת האתר יישמרו במאגר מידע שיתנהל על פי דין.

דיוור מידע פרסומי/שיווקי/מקצועי

החברה מעוניינת לשלוח למשתמשים מעת לעת בדואר אלקטרוני, SMS ו/או בכל אמצעי העברת מידע אחר, קיים או עתידי, מידע בדבר שירותיה, מוצריה, שינויים ועדכונים ביחס למאגרי המידע שלה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, אודות החברה ו/או צדדי ג'.

מידע כזה ישוגר אל המשתמש  בתנאי שזה נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים צדדי ג' אלא אם ניתן לכך אישורו של המשתמש ובכפוף לכל דין. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר שאינו מזהה אותם אישית.

Cookies

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c/windows/cookies וכן ב- c/windows/Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר, בחלקו, הוא פלטפורמה פרסומית מקוונת ולפיכך החברה עשויה להתיר לצדדי ג' לנהל את מערך הפרסומים באתר. במקרה כזה, המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדי ג'. כדי לנהל את הפרסומים שלהם, צדדי ג' אלו עשויים לעשות שימוש ב-Cookies במחשב המשתמש. ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומים שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדי ג' אלו עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והתקנות מכוחו, כל משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע. פנייה כזאת יש להפנות אל info@techmonster.co.il

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.